Algemene verkoopsvoorwaarden

1/De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan,behouden wij het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2/Door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke (mail) orderbevestiging

3/De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van verkoopsovereenkomst

4/Onze vrijwaring met betrekking tegenover de gebreken in de geleverde goederen strekt zich nie verder dan deze van onze leverancier.

5/De kosten die moeten gemaakt worden bij het transport van de goederen en die niet door stoelpunt zelf kunnen, gebeuren ten laste van de klant (bv. verhuis lift)

6/De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling ,geschieden op risico van klant bij het verstrijken van voorziene levertermijn of afhaling wordt gevraagd het saldo van de goederen te betalen

7/Wanneer wij ten gevolge van overmacht,staking,e.a.  niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beeindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geeist worden.

8/Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement kennelijk onvermogend alsook bij om het even welke wijziging van juridische toestand van de koper

9/ Klachten betreffende de levering  moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de 8 dagen na levering en zeker voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

10/Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds factuur en bestelbonnummer te vermelden.

11/Alle facturen zijn contant betaalbaar te Oostende, tenzij anders bedwongen.

12/Bij niet betaling van factuur binnen de gestelde termijn is van af de vervaldag en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% per jaar  op het factuur bedrag. eveneens is er van rechtswege  geen zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van factuurbedrag  met een minimum van 500 euro als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

13/  Bij niet betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen stop te zetten tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel.

14/ Zolang de bestelde goederen niet werden betaald , blijven ze eigendom van stoelpunt  op welke plaats deze hun ook bevinden

15/ De koper verbindt er zich toe om de goederen aan te bieden bij de verkoper, indien hij gebruik wenst te maken van de wettelijk bepaalde garantie welke door de verkoper verleend wordt. Ongeacht of de goederen afgehaald of geleverd werden.

16/Voorschotten worden niet terug betaald.

17/Bij annulatie van een bestelling kunnen kosten aangerekend worden.

18/In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arondisement Brugge bevoegd.

Top SEO & webdesign Webspice
View Mobile / Standard